Home » Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden

Algemene voorwaarden verhuur party benodigdheden en gelegenheidsobjecten

Artikel 1: Partijen
Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde party benodigdheden en gelegenheidsobject(en), welke is gesloten tussen Partytentverhuur Kockengen en de huurder.

Artikel 2: Object
Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde partybenodigdheden en gelegenheidsobject(en).

Artikel 3: Huurprijs
Verhuurprijzen zijn exclusief BTW en voor maximaal 3 dagen of één weekend. De huur van het springkussen is echter per dag. De huurprijs kan voor aanvang van de huurperiode of na de huurperiode contant  worden voldaan of overgemaakt worden op het rekeningnummer van Partytentverhuur Kockengen. Voor aanvang van de huurperiode zal dit mondeling besproken worden.

Artikel 4: Waarborgsom/geldig legitimatiebewijs
De verhuurder kan om een waarborgsom vragen of vragen om een geldig legitimatiebewijs te tonen. De huurder zal op de huurovereenkomst een handtekening zetten voor het meenemen van de spullen.

Artikel 5: Huurperiode 
De huurperiode is de in de huurovereenkomst genoemde periode. Indien de datum voor retournering wordt overschreden is de huurder aan de verhuurder een onmiddellijke opeisbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijnen.

Artikel 6: Levering en terugbezorging 
De verhuurder zal de partybenodigdheden of het gelegenheidsobject brengen en halen op de afgesproken datum en tijd tenzij is afgesproken dat de huurder zelf voor halen en terugbezorgen zal zorg dragen.

Artikel 7: Transport en vergoeding reiskosten
Indien tussen huurder en verhuurder is overeengekomen dat de partybenodigdheden of het gelegenheidsobject wordt gebracht en opgehaald worden de daarmee gemoeide transportkosten betaald door de huurder als het adres buiten Kockengen is. Bezorging kan in heel Nederland plaats vinden, maar vindt uitsluitend plaats op de begane grond. De huurder dient er voor zorg te dragen dat er iemand op de afgesproken bezorgdag en tijd aanwezig is voor het in ontvangt nemen van het gehuurde. Indien de huurder in gebreke is, houdt de verhuurder zich het recht voor het gehuurde mee terug te nemen. De hierdoor ontstane kosten zijn voor rekening van de huurder.
De reiskosten voor bezorging buiten Kockengen bedragen € 0,45 per kilometer.

Artikel 8: Zorgplicht en aansprakelijkheid voor schade 
De huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat van onderhoud te hebben ontvangen en zal het gehuurde na gebruik ook weer in goede staat van onderhoud aan de verhuurder ter beschikking stellen. De verhuurder zal in het bijzijn van de huurder het gehuurde inspecteren en de huurder zonodig aansprakelijk stellen voor geconstateerde schade aan het gehuurde object. De kosten voor het herstellen van de schade zullen op de huurder worden verhaald.
Voor schade of letsel die de huurder aan derden, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van de gehuurde objecten veroorzaakt is de verhuurder niet aansprakelijk. De huurder vrijwaart de verhuurder ter zake voor alle aanspraken van derden.
Voor het gebruik van het object springkussen wordt een “algemene handleiding voor het gebruik van het springkussen” verstrekt. De huurder is verplicht deze handleiding te volgen.

Artikel 9: Reparatie
Indien reparaties noodzakelijk zijn als gevolg van een onvakkundige behandeling, reparaties van derden of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten verhaald op de huurder.

Artikel 10: Beperking gebruik gehuurde
Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder aan een ander onder te verhuren of anderszins in gebruik te geven. Het is de huurder niet toegestaan veranderingen aan het gehuurde aan te brengen. Het beplakken, beschilderen of op andere wijze van het bewerken van het gehuurde is niet toegestaan. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder voor commerciële doeleinden te exploiteren.
Artikel 11: Vrijwaring voor schade
De huurder vrijwaart de verhuurder voor elke aanspraak op vergoeding wegens schade, welke mocht voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde, Voor zover tijdens de huurperiode door toedoen van perso(o)n(en), waarvoor de huurder aansprakelijk gesteld kan worden, schade ontstaat, is de huurder voor die schade aansprakelijk. Verwarmingsbronnen, zoals hete luchtbranders, straalkachels en verlichting dienen zodanig te worden geplaatst of opgehangen dat geen schade ontstaat aan al het gehuurde.

Artikel 12: Ontbinding
Indien de huurder niet aan de verplichtingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, voldoet, is de verhuurder bevoegd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen. Restitutie van de inmiddels betaalde huur is dan niet meer van toepassing.

Artikel 13: Eigendom
Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van de verhuurder. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud en concurrentiebeding.

Artikel 14: Veiligheid
De huurder is verplicht bij gebruik van het gehuurde de noodzakelijke veiligheids-en zorgvuldigheidsmaatregelen te treffen, en de gebruiksaanwijzing (indien meegeleverd) re raadplegen.

Artikel 15: Geschillen
Indien er geschillen zijn naar aanleiding van een met de verhuurder gesloten overeenkomst zullen deze uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement van de verhuurder onder toepassing van het Nederlandse recht. De verhuurder behoudt zich het recht voor om de huurder aan zijn algemene zetel dan wel woonplaats te dagvaarden.